Sách hướng dẫn

Theo dõi Vertex Standard trên
Trang chủ / Tài liệu nguồn / Sách hướng dẫn
Bộ đàm cầm tay

Dòng máy VX-231

Tải tài liệu hướng dẫn:

Dòng máy VX-350

Tải tài liệu hướng dẫn:

Dòng máy VX-450

Tải tài liệu hướng dẫn:

Dòng máy VX-820

Tải tài liệu hướng dẫn:

Dòng máy VX-920

Tải tài liệu hướng dẫn:

Dòng máy EVX-530

Tải tài liệu hướng dẫn:

BỘ đàm cơ động
BỘ LẶP & TRẠM GỐC

VXR-7000

Tải tài liệu hướng dẫn:

VXR-9000

Tải tài liệu hướng dẫn:

Trạm lặp EVX-R70

Tải tài liệu hướng dẫn:

BỘ ĐÀM KỸ THUẬT SỐ eVerge™

Dòng máy EVX-530

Tải tài liệu hướng dẫn:

Trạm lặp EVX-R70

Tải tài liệu hướng dẫn:

Máy bộ đàm HF-SSB

VX-1400

Tải tài liệu hướng dẫn:

VX-1700

Tải tài liệu hướng dẫn: