Sản phẩm

Theo dõi Vertex Standard trên
Trang chủ / Sản phẩm / Máy bộ đàm kỹ thuật số eVergeTM

Dòng bộ đàm kỹ thuật số của Vertex Standard tương thích với hầu hết các dòng sản phẩm cũng như các thương hiệu khác hoạt động trên giao thức DMR.

Dòng máy EVX-530

Liên tục phát triển cho khả năng liên lạc và giá trị cao hơn

Dòng máy
EVX-5300/5400

Liên tục phát triển cho khả năng liên lạc và giá trị cao hơn

Trạm lặp EVX-R70

Liên tục phát triển cho khả năng liên lạc và giá trị cao hơn